Ĉu vi estas mond-civitano?

Dialogo de Ronald J. Glossop
eldonita en JUNA AMIKO,
1994/3, paĝoj 25-26


Are You a World Citizen?

Dialogue by Ronald J. Glossop
published in JUNA AMIKO,
1994/3, pages 25-26

Azo: Saluton.

Zabo: Saluton. Kie vi loĝas?

Azo: Mi loĝas en domo.

Zabo: Ĉu vere? Sed mi volus scii kie estas la domo en kiu vi loĝas?

Azo: Mia domo estas en Nov-Jorko.

Zabo: Bone, sed mi ne tute komprenas. Ĉu vi volas diri, ke vi loĝas en la urbo Nov-Jorko aŭ en la ŝtato Nov-Jorko?

Azo: Mi loĝas en urbo kiu estas tre apud la urbo Nov-Jorko, sed ne en tiu urbo. Tamen ĝi estas en la ŝtato Nov-Jorko. Sekve, mi estas civitano de la ŝtato Nov-Jorko sed ne de la urbo Nov-Jorko.

Zabo: Ĉu vi ne estas civitano de Usono?

Azo: Kompreneble. Mi estas civitano de mia urbo. Mi estas civitano de la ŝtato Nov-Jorko. Kaj mi estas civitano ankaŭ de Usono.

Zabo: Ĉu vi ne ankaŭ loĝas sur la planedo Tero?

Azo: Kompreneble. Mi certe ne estas aliplanedano.

Zabo: Do, ĉu vi ne estas civitano de la tergloba komunumo?

Azo: Hello.

Zabo: Hello. Where do you live?

Azo: I live in a house.

Zabo: Really? But I would like to know where is the house in which you live.

Azo: My house is in New York.

Zabo: Good, but I do not completely understand. Do you want to say that you live in the city New York or in the state New York?

Azo: I live in a town which is very near the city New York but not in that city. Nevertheless it is in the state New York. Consequently, I am a citizen of the state New York but not of the city New York.

Zabo: Are you not a citizen of the United States of North America?

Azo: Of course. I am a citizen of my town. I am a citizen of the state New York. And I am a citizen also of the United States of North America.

Zabo: Do you not also live on the planet Earth?

Azo: Of course. I certainly am not an extraterrestrial.

Zabo: So, are you not a citizen of the planetary community?

Azo: Pri tio mi ne certas. Mia urbo havas registaron, kaj rilate al tiu urba registaro mi havas rajtojn kaj devojn. Mia ŝtato havas registaron, kaj rilate al tiu ŝtata registaro mi havas rajtojn kaj devojn. Mia lando havas registaron, kaj rilate al tiu landa registaro mi havas rajtojn kaj devojn. Sed ne ekzistas registaro por la planedo, do mi ne certas ĉu mi povas esti civitano de la tergloba komunumo. Azo: About that I am not certain. My town has a government, and in relation to that city government I have rights and duties. My state has a government, and in relation to that state government I have rights and duties. My country has a national government, and in relation to that national government I have rights and duties. But there does not exist a government for the planet, so I am not certain whether I am able to be a citizen of the planetary community.
Zabo: Ĉu Unuiĝintaj Nacioj (aŭ Unuiĝinta Naciaro) ne estas registaro de la tuta mondo?

Azo: Ne. Unuiĝinta Naciaro ne estas vera registaro. Ĝi ne rajtas krei leĝojn. Ĝi ne havas policon. Ĝi efektive estas asocio por la land-registaroj. Ĝi estas internacia organizaĵo, ne tutmonda registaro. Mi persone ne estas membro de Unuiĝinta Naciaro, sed mia land-registaro estas membro. Do ŝajne mia land-registaro havas rajtojn kaj devojn en la tutmonda komunumo, sed ne mi kiel individua homo.

Zabo: Kia stranga afero! Vi estas civitano de la urbo kie vi loĝas. Vi estas civitano de la ŝtato kie vi loĝas. Vi estas civitano de la lando kie vi loĝas. Sed vi ne estas civitano de la planedo kie vi loĝas.

Zabo: Aren't (Isn't) the United Nations a government of the whole world?

Azo: No. The United Nations is not a true government. It does not have the right to create laws. It does not have a police force. It actually is an association for national governments. It is an international organization, not a world government. I personally am not a member of the United Nations, but my national government is a member. So apparently my national government has rights and duties in the world community, but not me as an individual human.

Zabo: What a strange affair! You are a citizen of the city where you live. You are a citizen of the state where you live. You are a citizen of the country where you live. But you are not a citizen of the planet where you live.

Azo: Jes, tio ŝajnas esti la situacio, ĉar ne ekzistas tutmonda registaro. Sed tamen mi loĝas en la tutmonda komunumo. Eble ne estas monda registaro rilate al kiu mi havas rajtojn kaj devojn. Sed tamen mi povas pensi ke mi estas mond-civitano. Mi havas rajtojn kiel homo eĉ se ĝis nun ne estas monda registaro por garantii tiujn rajtojn. Pli grave, mi havas devojn rilate al la tutmonda komunumo, eĉ se neniu registaro ekzistas por puni min se mi ne faras tion, kion mi devus fari. Laŭ mi, unu devo, kiun mi havas, estas lerni la lingvon Esperanto. La tutmonda komunumo bezonas almenaŭ unu lingvon, kiun ĉiuj en la komunumo povas uzi por komuniki kun la aliaj anoj de la komunumo. Mi ne rajtas supozi ke ĉiuj aliaj personoj uzos mian nacian lingvon, kaj estas tiom da lingvoj en la mondo ke mi neniam povus lerni ĉiujn el ili. Estas dek du lingvoj, kiuj havas pli ol cent miliono da parolantoj. Mi ne povus lerni eĉ duonon el ili! Kiel mond-civitano unu el miaj plej gravaj devoj estas lerni la lingvon de mia monda komunumo. Certe, estas ankaŭ aliaj devoj por mond-civitanoj, sed neniu el ili estas pli grava ol lerni la tutmondan lingvon Esperanto. Azo: Yes, that seems to be the situation, because there doesn't exist a world government. But nevertheless I live in the world community. Maybe there is not a world government in relation to which I have rights and duties. But nevertheless I am able to think that I am a world citizen. I have rights as a human even if until now there is not a world government to guarantee those rights. More importantly, I have duties in relation to the world community, even if no government exists to punish me if I do not do that which I should do. According to me, one duty which I have is to learn the language Esperanto. The world community needs at least one language which everyone in the community is able to use in order to communicate with the other members of the community. I do not have a right to suppose that all other persons will use my national language, and there are so many languages in the world that I never would be able to learn all of them. There are twelve languages, which have more than a hundred million speakers. I would not be able to learn even half of them. As a world citizen one of my most important duties is to learn the language of my world community. Certainly, there are also other duties for world citiizens, but none of them is more important than to learn the world language Esperanto.

    Aktualigita de Enrique,   2  februaro  2006