v20170709
Esperanto   English   Español
PRI LA ORGANIZAĴO
INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO
27 Julio 2017

La organizaĵo Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo estas fondita de Charlotte Kohrs kaj kelkaj amikinoj en San-Diego, Kalifornio en Majo 1987. Charlotte ne nur instruis Esperanton al infanoj en San-Diego sed ŝi ankaŭ produktis kelkajn videobendojn, elsendis duonjarajn bultenojn por infanoj, komponis kantojn por instrui Esperanton al infanoj, kaj verkis libretojn, kiuj povas servi kiel lernolibroj por infanoj. La libretoj kiujn ŝi verkis inkluzivas ABC EN ESPERANTO, LA BELA PLANEDO, DEK DEMANDOJ, NI PAROLU ESPERANTE KUNE, NI ESPLORU LA MONDON, DEK FABELOJ, kaj FLUGU KUN PETRO. Ŝi ankaŭ komponis dek du konversaciajn kantojn por lernantoj. Ili estis eldonataj en la libreto KANTU ESPERANTE, kaj tiuj kantoj ankaŭ estis eldonitaj kiel son-kasedo KANTU ESPERANTE KUN JANICO KAJ JOHANO. Dum ŝiaj lastaj jaroj Charlotte ricevis multe da helpo pri bildoj kaj aliaj aferoj de Jim Faghnan. Pro ŝia granda laboro por Esperanto Charlotte estis nomata "Honora Membro" de la Esperanto-Ligo de Nord-Ameriko en 1999.

Tiun saman jaron Charlotte decidis pro sanproblemo ke ŝi ne plu povus esti la Direktoro de "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo." Darlene Evans en la ŝtato Iovao faris tion dum du jaroj, sed tiam ankaŭ ŝi devis rezigni pro sanproblemo. En la jaro 2001 emerita profesoro Ronald Glossop en Sankta-Luiso iĝis la Direktoro. Charlotte mortis en la jaro 2002. Ron diris, "Mi opinias, ke mia ĉefa tasko estas informi ĉiujn pri la bonaj materialoj kiujn Charlotte kreis kaj daŭrigi la projektojn kiujn ŝi komencis. Nun oni devas uzi la retejon por fari tion, sed oni ankoraŭ devas uzi ordinaran poŝton por tiuj instruistoj, kiuj ne povas uzi komputilon."

Vilĉjo Mania en Chikago kreis la retejon  https://icxlm.org  Li ricevis de Charlotte la rajton meti ĉiujn ŝiajn verkojn en ĝi. En la jaro 2005 Vilĉjo indikis ke li ne plu povis fari tion. Feliĉe Enrique Ellemberg konsentis mastrumi kaj plibonigi nian retejon. Li tre plibonigis la retejon, por ke ĉio estu ne nur en Esperanto kaj la angla lingvo sed ankaŭ en la hispana lingvo. Li ankaŭ aldonis aliajn edukajn materialojn kaj videojn kiel "Mazi en Gondolando" kaj ligojn al aliaj utilaj retejoj. Dankon al la grava helpo de Enrique Ellemberg, ĉiuj verkoj de Charlotte nun restas haveblaj en la retejo  https://icxlm.org  Enrique ankaŭ verkis mallongan artikolon pri la retejo de Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo kiu aperis en la INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, 2008/1, paĝoj 30-31. Oni ankaŭ povas trovi la diversajn verkojn de Charlotte en la retejo  http://edukado.net 

La ideo de Charlotte ke oni devus instrui Esperanton al infanoj certe ne estis nova ideo. Efektive en Decembro 1920 dum la unua kunveno de la Asembleo de la Ligo de Nacioj Lord Robert Cecil, la delegito de Sud-Afriko al la Ligo de Nacioj, proponis rezolucion ke ĉiuj landoj devus aranĝi por la instruado de Esperanto al ĉiuj infanoj en la tuta mondo, por ke en la estonteco ĉiuj homoj en la mondo per ĝi povu komuniki kun ĉiuj aliuloj. [Peter G. Forster, THE ESPERANTO MOVEMENT (The Hague: Mouton, 1982, p. 172.] Bedaŭrinde, tiu rezolucio ne estis adoptita pro la opozicio de la registraro de Francio. Unu argumento kiun la francojn uzis estis ke jam ekzistas monda lingvo, la franca, do infanoj devus lerni ĝin anstataŭ Esperanton. Bedaŭrinde, kelkaj anglaparolantoj kaj siaj registraroj nun volus uzi similan argumenton pri la angla lingvo. Tiuj ne konsideras la fakton ke infanoj povas multe pli rapide kaj facile lerni la desegnitan lingvon Esperanto.

Ekzistas unu parto de la mondo kie multaj infanoj kaj gejunuloj nun lernas Esperanton sed bedaŭrinde ne povas uzi komputilojn por fari tion. Mi parolas pri la sud-sahara parto de Afriko -- Benino, Burundo, Ruando, Ugando, Kenjo, Togolando, Malavio, Demokrata Respubliko de Kongo. En tiaj landoj estas multaj orfoj pro militoj, aidoso, malario, kaj aliaj malsanoj. Kelkaj Esperantistoj kreis lernejojn por tiuj orfoj. Ili volas instrui Esperanton al la orfoj ĉar ĝi estas lingvo kie la parola formo kaj la skribita formo de la lingvo tute kongruas kaj kie la lingvo mem estas tute logika lingvo. Alia grava faktoro estas ke tiuj infanoj en Afriko uzas diversajn afrikajn lingvojn. Ankaŭ por ili eĉ ekzistas diversaj eŭropaj lingvoj uzitaj tie kiel la angla, la franca, kaj la portugala. Tial Esperanto estas tre utila lingvo pro tiuj infanoj kaj gejunuloj.

Kion tiuj geinstrustoj bezonas? En tiu parto de la mondo, la gelernantoj ne povos uzi komputilojn. Ili bezonas librojn, skribilojn, paperon, seĝojn, monon, kaj eĉ dentobrosojn. La organizo "Infanoj ĉirkaŭ la mondo" provizas tiujn kaj eĉ kelkajn aliajn aferojn kiel pilkojn kaj uniformojn por futbala teamo. Plejparte oni uzas la libretojn kiujn Charlotte verkis. Alia tre utila libreto por ili estas POŜAMIKO verkita de Beatrice Állée kaj Katalin Kováts.

Tamen estas unu nova aĵo kiun Ron Glossop kiel Direktoro kreis. Kiam li havis ŝancon instrui Esperanton al infanoj en Ĉinio, li eltrovis ke bona ilo por helpi fari tion estas uzi simplan popularan kanton kiel "Ruĝa Pomo." La infanoj povas kanti ĝin kune denove kaj denove. Poste ili povis dialogi pri la kanto. Ekzemple, "Pri kio estas la dua strofo?" kaj "Laŭ la kanto kiukolora estas tablo?" En ŝia libreto KANTU ESPERANTE, Charlotte havis nur tri strofojn de tiu kanto, nome, la tri strofoj jam verkitaj de norvega Jan Romesmo pri ruĝa pomo, nigra kato, kaj blua tablo. Kial nur tri strofoj pri nur tri koloroj? Ron decidis verki novajn strofojn pri aliaj koloroj, kaj li ekuzis la novan titolon "Kanto de la Koloroj." Li eldonis novan laminigitan libreton kun dek tri strofoj kaj belaj bildoj desegnitaj de Mar Cardenas. Ĝi videblas ĉe la retejo. Nun Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo ankaŭ vendas instrumaterialojn, kaj oni sendas ilin senpage al instruantoj de Esperanto tra la tuta mondo, aparte al pli malriĉaj landoj kiuj ne povas aĉeti ilin aŭ facile akiri la informon de nia retejo.

La "Kanto de la Koloroj" havas dek tri strofojn, sed ili estas en logika ordo por helpi memori sian ordon. La unuaj kvar strofoj estas pri la kvar ĉefaj koloroj en ĉielarka ordo: ruĝa pomo (frukto), flava rozo (floro), verda cedro (arbo), kaj blua jupo (vesto). La postaj kvar strofoj estas por la neŭtralaj koloroj: nigra kato (besto), blanka mevo (birdo), bruna tablo (meblo), kaj griza salmo (fiŝo). Poste estas du popularaj koloroj: oranĝa pilko (ludilo) kaj purpura aŭto (veturilo). La dek-unuaj kaj dek-duaj strofoj estas por la metalaj koloroj: arĝenta forko (manĝilo) kaj ora ringo (ornamo). La lasta strofo ne estas pri alia koloro. Ĝi estas la grava infana himno por Esperantistoj verkita de Charlotte Kohrs mem: "Sur la Tero, bela Tero, Loĝas ni, kantas ni, Kune sur la Tero, Monda familio, famili', famili'."

Kontribuojn por helpi Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo fari sian laboron oni povas doni al la "Fonduso por Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" ĉe ELNA  (Esperanto-USA,  1500 Park Ave, Suite 134, Emeryville CA 94608, USA). Dankon pro via helpo.

Ronald Glossop
rglossopmindspringcom
Direktoro, Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo.Esperanto   English   Español
ABOUT THE ORGANIZATION
CHILDREN AROUND THE WORLD
July 27, 2017

The organization Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo (Children around the World) was started by Charlotte Kohrs and some friends in San Diego, California in May 1987. Charlotte not only taught Esperanto to children in San Diego but she also produced some videotapes, sent out a semi-annual newsletter for children, composed songs to help teach Esperanto to children and wrote booklets which could serve as textbooks for children. The booklets she wrote include ABC IN ESPERANTO, LA BELA PLANEDO [THE BEAUTIFUL PLANET], DEK DEMANDOJ [TEN QUESTIONS], NI PAROLU ESPERANTE KUNE [LET'S TALK ESPERANTO TOGETHER], NI ESPLORU LA MONDO [LET'S EXPLORE THE WORLD], DEK FABELOJ [TEN FABLES], AND FLUGU KUN PETRO [FLY WITH PETER]. She also composed twelve conversational songs for pupils. They were published in the booklet KANTU ESPERANTE [SING IN ESPERANTO], and they also were published as a sound-cassette KANTU ESPERANTE KUN JANICO KAJ JOHANO [SING IN ESPERANTO WITH JANICE AND JOHN}. During her last years Charlotte got a lot of help with pictures and other things from Jim Faghnan. Because of her great work for Esperanto Charlotte was named an "Honorary Member" of the Esperanto League for North America in 1999.

That same year Charlotte decided because of a health problem that she could no longer be the Director of "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo." Darlene Evans in the state of Iowa did that task for two years, but then she also had to resign because of a health problem. In the year 2001 retired professor Ronald Glossop in Saint Louis became the Director. Charlotte died in the year 2002. Ron said, "I think that my main task is inform everyone about the good materials which Charlotte created and to continue the projects which she started. Now one has to use the Internet to do that, but one still has to use regular mail for those teachers who are not able to use a computer."

Bill Mania in Chicago created the website  https://icxlm.org  He received from Charlotte the right to put all her works in it. In the year 2005 Bill indicated that he no longer would be able to do that. Fortunately Enrique Ellemberg agreed to manage and improve the website. He greatly improved the website, so that everything would be not only in Esperanto and English but also in Spanish. He also added other educational materials and videotapes such as "Mazi en Gondolando" and links to other useful websites. Thanks to the important help of Enrique Ellemberg, all of Charlotte's works now remain available in the website  https://icxlm.org  Enrique also wrote a short article about the website of Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo which appeared in the INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, 2008/1, pages 30-31. One can also find the diverse works of Charlotte in the website  http://edukado.net 

The idea of Charlotte that one should teach Esperanto to children certainly was not a new idea. Actually in December 1920, during the first meeting of the Assembly of the League of Nations, Lord Robert Cecil, the delegate of South Africa to the League of Nations, proposed a resolution that all countries should arrange for the teaching of Esperanto to all children in the whole world, so that in the future all people in the world could communicate by it with all others. [Peter G. Forster, THE ESPERANTO MOVEMENT (The Hague: Mouton, 1982, page 172.] Unfortunately that resolution was not adopted because of the opposition of the government of France. One argument that the French used was that there already is a world language, French; thus children should learn it instead of Esperanto. Unfortunately some English-speakers and their governments now want to use a similar argument concerning the English language. Those individuals do not consider the fact that children can much more rapidly and easily learn the designed language Esperanto.

There exists one part of the world where many children and young people now are learning Esperanto but unfortunately are not able to use a computer to do that. I am speaking about the south-Sahara part of Africa--Benin, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Togo, Malawi, the Democratic Republic of Congo. In such countries there are many orphans as a result of wars, AIDS, malaria, and other diseases. Some Esperantists have created schools for those orphans. They want to teach Esperanto to the orphans because it is a language where the spoken form of the language and the written form of the language are completely congruent and where the language itself is a totally logical language. Another important factor is that those children in Africa use different African languages. Also for them there even exist diverse European languages being used there such as English, French, and Portuguese. Therefore Esperanto is a very useful language for those children and young people.

What do those teachers need? In that part of the world the pupils do not use computers. They need books, writing instruments, paper, chairs, money, and even tooth brushes. The organization "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" provides those and even some other things such as balls and uniforms for a soccer team. Mostly we use the booklets which Charlotte wrote. Another very useful booklet is POŜAMIKO authored by Beatrice Állée and Katalin Kováts.

Nevertheless there is one new thing which Ron Glossop as Director created. When he had a chance to teach Esperanto to children in China, he discovered that a good device to help do that is to use a simple popular song like "Ruĝa Pomo." The children are able to sing it together again and again. Afterwards they were able to dialog about the song. For example, "About what is the second verse?" and "According to the song which color is the table?" In her booklet KANTU ESPERANTE, Charlotte had only three verses of that song, namely the three verses already written by Norwegian Jan Romesmo about a red apple, a black cat, and a blue table. Why only three verses for three colors? Ron decided to write new verses for other colors, and he began to use the new title "Song of the Colors." He published a new laminated booklet with thirteen verses and beautiful images drawn by Mar Cardenas. It can be seen at our website. Now Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo also sells instructional materials, and we send them free to teachers of Esperanto throughout the whole world, especially to poorer countries which can't buy them or readily acquire the information from the website.

The "Song of the Colors" has thirteen verses, but they are in a logical order to help remember their order. The first four verses are about the four main colors in rainbow order: a red apple (a fruit), a yellow rose (a flower), a green cedar (a tree) and a blue skirt (a garment). The next four verses are for the neutral colors: a black cat, (an animal), a white sea-gull (a bird), a brown table (a piece of furniture), and a gray salmon (a fish). Next are two popular colors: an orange ball (a thing to play with) and a purple auto (a thing used for traveling). The eleventh and twelfth verses are for the metallic colors: a silver fork (a thing to eat with) and a gold-colored ring (an ornament). The last verse is not for a color. It is the important children's anthem for Esperantists written by Charlotte Kohrs herself: "On the Earth, beautiful Earth, We live, we sing, Together on the Earth, A world family, family, family."

Contributions to help Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo do its work can be given to "The Fund for Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" at ELNA  (Esperanto-USA,  1500 Park Ave, Suite 134, Emeryville CA 94608, USA). Thanks for your help.

Ronald Glossop
rglossopmindspringcom
Director, Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo.Esperanto   English   Español
Acerca de la Organización Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo
27 Julio, 2017

La organización Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo (Niños Alrededor del Mundo) fue iniciada por Charlotte Kohrs y algunos amigos en San Diego, California en mayo de 1987. Charlotte no sólo enseñó Esperanto a los niños en San Diego, sino que también produjo algunas cintas de video, envió un boletín informativo semi-anual para niños, compuso canciones para ayudar a enseñar Esperanto a los niños y escribió libritos que podrían servir como libros de texto para los niños. Los libritos que escribió incluyen ABC EN ESPERANTO, LA BELA PLANEDO [El Planeta Hermoso], DEK DEMANDOJ [Diez Preguntas], NI PAROLU ESPERANTE KUNE [Hablemos Esperanto Juntos], NI ESPLORU LA MONDO [Exploremos el Mundo], DEK FABELOJ [Diez Fábulas], Y FLUGU KUN PETRO [Vuela con Pedro]. También compuso doce canciones de conversación para los alumnos. Se publicaron en el librito KANTU ESPERANTE [Canta en Esperanto], y también se publicaron en un casete de sonido KANTU ESPERANTE KUN JANICO KAJ JOHANO [Canta en Esperanto con Janice y Juan]. Durante sus últimos años Charlotte recibió mucha ayuda con fotos y otras cosas de Jim Faghnan. Debido a su gran trabajo para el Esperanto Charlotte fue nombrada "Miembro Honorario" de ELNA, la Liga de Esperanto para América del Norte en 1999.

Ese mismo año Charlotte decidió que por un problema de salud ya no podía ser la directora de "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo". Darlene Evans en el estado de Iowa hizo esa tarea durante dos años, pero luego también tuvo que renunciar debido a un problema de salud. En el año 2001 el profesor jubilado Ronald Glossop en San Luis se convirtió en el Director. Charlotte murió en el año 2002. Ron dijo: "Creo que mi principal tarea es informar a todos sobre los buenos materiales que Charlotte creó y continuar con los proyectos que ella inició. Ahora hay que usar Internet para hacer eso, pero todavía hay que usar el correo regular para aquellos maestros que no pueden usar computadoras".

Bill Mania en Chicago creó el sitio  https://icxlm.org  Charlotte le dió el derecho de poner todas sus obras en ese sitio. En el año 2005 Bill indicó que ya no podría continuar. Afortunadamente, Enrique Ellemberg acordó mantener y mejorar el sitio. Enrique mejoró grandemente el sitio, de modo que todo fuera no solamente en Esperanto e inglés sino también en español. También agregó otros materiales educativos y videocintas como "Mazi en Gondolando" y enlaces a otros sitios útiles. Gracias a la ayuda importante de Enrique Ellemberg, todas las obras de Charlotte están disponibles en el sitio  https://icxlm.org  Enrique también escribió un breve artículo sobre el sitio de Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo que apareció en INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, 2008/1, páginas 30-31. También se pueden encontrar las diversas obras de Charlotte en el sitio  http://edukado.net

La idea de Charlotte de enseñar el Esperanto a los niños ciertamente no era una idea nueva. En efecto, en diciembre de 1920, Lord Robert Cecil, delegado de Sudáfrica a la Liga de las Naciones, propuso en la primera reunión de la Asamblea de la Liga de las Naciones una resolución en la que todos los países deberían encargarse de la enseñanza del Esperanto a todos los niños del mundo entero, para que en el futuro todas las personas en el mundo puedan comunicarse con ese idioma con todos los demás. [Peter G. Forster, EL MOVIMIENTO DE ESPERANTO (La Haya: Mouton, 1982, página 172.) Desgraciadamente esa resolución no fue adoptada debido a la oposición del gobierno de Francia. Un argumento que los franceses utilizaron fue que ya existía un idioma mundial, el francés, por lo que los niños deben aprenderlo en lugar del Esperanto. Lamentablemente algunos angloparlantes y sus gobiernos ahora quieren utilizar un argumento similar en relación con el idioma Inglés. Estos individuos no consideran el hecho de que los niños pueden aprender mucho más rápido y fácilmente el idioma diseñado Esperanto.

Existe una parte del mundo donde muchos niños y jóvenes ahora están aprendiendo Esperanto pero desgraciadamente no pueden usar computadoras para eso. Estoy hablando de la parte del sur de Sahara en África: Benin, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenia, Togo, Malawi, República Democrática del Congo. En estos países hay muchos huérfanos como resultado de guerras, SIDA, malaria y otras enfermedades. Algunos esperantistas han creado escuelas para esos huérfanos. Quieren enseñar Esperanto a los huérfanos porque es un lenguaje donde la forma hablada del lenguaje y la forma escrita del lenguaje son completamente congruentes y donde el lenguaje mismo es un lenguaje totalmente lógico. Otro factor importante es que esos niños en África utilizan diferentes lenguas africanas. También para ellos existen incluso diversos idiomas europeos que se utilizan como el inglés, el francés y el portugués. Por lo tanto, el Esperanto es un idioma muy útil para esos niños y jóvenes.

¿Qué necesitan esos maestros? En esa parte del mundo los alumnos no utilizan computadoras. Necesitan libros, instrumentos para escribir, papel, sillas, dinero y hasta cepillos de dientes. La organización "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" proporciona esas y algunas otras cosas tales como pelotas y uniformes para un equipo de fútbol. Sobre todo usamos los libritos que Charlotte escribió. Otro librito muy útil es POŜAMIKO escrito por Beatrice Állée y Katalin Kováts.

Sin embargo, hay una cosa nueva que Ron Glossop como Director creó. Cuando tuvo la oportunidad de enseñar el Esperanto a los niños en China, descubrió que un buen dispositivo para ayudar a la enseñanza es usar una simple canción popular como "Ruĝa Pomo". Los niños son capaces de cantar juntos una y otra vez. Después pudieron dialogar sobre la canción. Por ejemplo, "¿De qué trata el segundo verso?" Y "Según la canción, ¿qué color es la mesa?" En su librito KANTU ESPERANTE, Charlotte sólo tenía tres versos de esa canción, a saber, los tres versos ya escritos por el noruego Jan Romesmo sobre una manzana roja, un gato negro y una mesa azul. ¿Por qué sólo tres versos sobre tres colores? Ron decidió escribir nuevos versos para otros colores, y comenzó a usar el nuevo título "Canción de los colores". Publicó un nuevo folleto laminado con trece versos y hermosas imágenes dibujadas por Mar Cárdenas. Se puede ver en nuestro sitio. Ahora Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo también vende materiales de instrucción, y los enviamos gratis a profesores de Esperanto en todo el mundo, especialmente a países más pobres que no pueden comprarlos o adquirir fácilmente la información del sitio.

La "Canción de los colores" tiene trece versos, pero están en un orden lógico para ayudar a recordar su orden. Los cuatro primeros versos son sobre los cuatro colores principales en orden del arco iris: una manzana roja (una fruta), una rosa amarilla (una flor), un cedro verde (un árbol) y una falda azul (una prenda de vestir). Los siguientes cuatro versos son para los colores neutros: un gato negro (un animal), una gaviota blanca (un pájaro), una mesa marrón (un mueble) y un salmón gris (un pez). A continuación están dos colores populares: una pelota anaranjada (algo para jugar) y un auto púrpura (algo utilizado para viajar). Los versos undécimo y duodécimo son para los colores metálicos: un tenedor plateado (algo usado para comer) y un anillo dorado (un adorno). El último verso no es para un color. Es el himno importante para niños esperantistas escrito por Charlotte Kohrs: "En la Tierra, Tierra hermosa, vivimos, cantamos, juntos en la Tierra, una familia del mundo, familia, familia."

Contribuciones para ayudar a Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo a hacer su trabajo se pueden dar a "El Fondo para Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" a ELNA  (Esperanto-USA,  1500 Park Ave, Suite 134, Emeryville CA 94608, USA). Gracias por tu ayuda.

Ronald Glossop
rglossopmindspringcom
Director, Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo.


Aktualigita de Enrique, 9 julio 2017.