Esperanto    
English
Español

ESPERANTO-USA
INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO

Ronald J. Glossop, Direktoro
Jar-raporto, 4-a julio 2008

"Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" estis fondita de Charlotte Kohrs kaj kelkaj amikinoj en San-Diego, Kalifornio en Majo 1987.

Charlotte ne nur instruis Esperanton al infanoj en San-Diego sed ankaŭ produktis kelkajn videobendojn, elsendis duonjarajn bultenojn por infanoj, komponis kantojn por instrui Esperanton al infanoj, kaj verkis libretojn, kiuj povas servi kiel lernolibroj por infanoj. Oni povas akiri iujn materialojn perpoŝte de Esperanto-USA, UEA, aŭ mi, kaj perrete ĉe

    https://icxlm.org

En la jaro 2001 mi konsentis iĝi la Direktoro de Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo, kaj en la jaro 2003, post la morto de Charlotte, mi transportis al mia domo en Sankta-Luiso ĉiujn materialojn, kiujn Charlotte amasigis en San-Diego. Sekve, mi povis respondi al petoj por ĉi tiuj materialoj kaj produkti pluajn ekzemplerojn el ili kiam ili estas bezonataj. Antaŭ kvar jaroj mi sendis ekzemplerojn de ĉiuj tiuj libretoj al Katalin Kovats en Nederlando, por ke ŝi povu priskribi ilin en   www.edukado.net   la retejo por instruistoj internacie. Mi ankaŭ kutime montras kelkajn IĈLM-materialojn ĉe la Monda Foiro ĉe la Universalaj Kongresoj.

Mi komunikas kun kelkaj instruistoj de Esperanto en aliaj landoj, aparte tiuj kies lernantoj ne povas uzi komputilon. Mi sendas senpage instru-materialojn, inkluzive de papero kaj skribiloj. Tri el ili al kiuj mi sendis materialojn dum la pasinta jaro estas YABA LUNTADILA Andrè [Kinshasha, Demokratia Respubliko de KONGO], EZIN Mechak [Glazoue, BENIN] kaj GBADAMASSI Latifou [Lokssa, BENIN].

En 2005 Enrique Ellemberg konsentis mastrumi kaj plibonigi nian ret-paĝon   www.icxlm.org   Sekve estas pli da materialoj, kaj kelkaj el ili estas tradukitaj en la hispanan lingvon krom la anglan. Enrique ankaŭ verkis mallongan artikolon pri la ret-paĝo de IĈLM kiu aperis en INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, 08/1, paĝoj 30-31.

    Ronald J. Glossop,
   
    Direktoro, IĈLM.English

ESPERANTO-USA
CHILDREN AROUND THE WORLD

Ronald J. Glossop, Director
Annual report, July 4, 2008

"Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" (Children Around the World) was founded by Charlotte Kohrs and some friends in San Diego, California in May 1987.

Charlotte not only taught Esperanto to children in San Diego but also produced a few videotapes, sent out semiannual newsletters for children, composed songs to teach Esperanto to children, and wrote booklets which could serve as textbooks for children. One now can acquire those materials by mail from Esperanto-USA, UEA, or me and by the Internet at

    https://icxlm.org

In the year 2001 I agreed to become the Director of "Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" (Children Around the World) and in the year 2003, after the death of Charlotte, I transported to my house in St. Louis all the materials which Charlotte had amassed in San Diego. Consequently, I was able to respond to requests for these materials and to produce additional copies of them when they are needed. Four years ago I sent copies of all these booklets to Katalin Kovacs in the Netherlands so that she could describe them in   www.edukado.net   the web-site for teachers internationally. I also regularly display some IĈLM materials at the "Monda Foiro" (World Fair) at the "Universalaj Kongresoj" (World Esperanto Conventions).

I communicate with some teachers of Esperanto in other lands, especially those whose pupils are not able to use a computer. Sometimes I send without charge instructional materials, including paper and writing instruments. Three of them to whom I sent materials during the past year YABA LUNTADILA Andrè [Kinshasha, Dem. Rep. of CONGO], EZIN Mechak [Glazoue, BENIN], and GBADAMASSI Latifou [Lokssa, BENIN].

In 2005 Enrique Ellemberg agreed to manage and improve our web-site   www.icxlm.org   Consequently, there are more materials, and some of them are translated into Spanish as well as English. Enrique also wrote a short article about the web-site of IĈLM which appeared in INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, 08/1, pages 30-31.

    Ronald J. Glossop,
   
    Director, IĈLM.Español

ESPERANTO-USA
NIÑOS ALREDEDOR DEL MUNDO

Ronald J. Glossop, Director
Informe anual, 4 julio 2008

"Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo" (Niños Alrededor del Mundo) fue fundado por Charlotte Kohrs y algunos amigos en San Diego, California, en mayo de 1987.

Charlotte no solamente enseñó Esperanto a los niños en San Diego sino también produjo algunas videocintas, envió boletines de noticias semestrales para niños de todo el mundo, compuso canciones para enseñar Esperanto a los niños y escribió libritos que pueden servir como libros de texto para niños. Ahora se pueden adquirir estos materiales por correo de Esperanto-USA, directamente por mi intermedio, o por Internet en

    https://icxlm.org

En el año 2001 acepté ser director de "Niños Alrededor del Mundo" y en el año 2003, después de la muerte de Charlotte, llevé a mi casa en Saint Luis, todos los materiales que Charlotte había acumulado en San Diego. Así pude responder a los pedidos de estos materiales y hacer copias adicionales cuando era necesario. Hace tres años envié las copias de todos estos libritos a Katalin Kovacs en Holanda para que los pudiera describir en   www.edukado.net   su sitio internacional en Internet, para instructores de Esperanto. También regularmente muestro materiales de IĈLM en la "Monda Foiro" (Feria Mundial) en los "Universalaj Kongresoj" (Congresos Mundiales de Esperanto).

Mantengo comunicación con algunos instructores de esperanto en otros países, especialmente en aquellos lugares donde los estudiantes no tienen posibilidad de usar computadoras. A veces les envío materiales de instrucción sin pedir pago, incluyendo papel y elementos para escribir.

Tres a quienes envié materiales el año pasado son YABA LUNTADILA Andrè [Kinshasha, República Democrática del Congo], EZIN Mechak [Glazoue, BENIN], and GBADAMASSI Latifou [Lokssa, BENIN].

En 2005 Enrique Ellemberg aceptó mantener y mejorar nuestro sitio en Internet   www.icxlm.org   Como consecuencia, ahora hay más materiales, y algunos de ellos están traducidos tanto al español, como al inglés.

Enrique también escribió un pequeño artículo acerca del sitio de IĈLM, el cual apareció en INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO, 08/1, páginas 30-31.

    Ronald J. Glossop,
   
    Director, IĈLM.


Originala raporto de Ronald J. Glossop, 4 julio 2008.
Aktualigita de Enrique, 22 aŭgusto 2008.