Esperanto   English   Español
ESPERANTO-USA
INFANOJ ĈIRKAŬ LA MONDO

Ronald J. Glossop, Direktoro
Jar-raporto, majo 2015
Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo estas fondita de Charlotte Kohrs en la jaro 1987 en la urbo Sandiego, Kalifornio. Dum jaroj Charlotte instruis Esperanton al infanoj en Sandiego, produktis videobendojn pri tio, elsendis bultenojn por infanoj tra la tuta mondo, komponis kantojn por infanoj, kaj verkis libretojn por infanoj. Oni nun povas akiri tiujn kaj aliajn materialojn perpoŝte aŭ perrete ĉe     www.icxlm.org

En la jaro 2001 mi iĝis la Direktoro de Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo ĉar Charlotte ne plu povis fari tion. Ŝi mortis je la 31-a de julio 2002. En la jaro 2005 mi sendis ekzemplerojn de ŝiaj libretoj al Katalin Kovats, por ke ŝi povu montri ilin en la retejo por instruistoj de Esperanto   www.edukado.net   Mi ankaŭ kutime montras kelkajn IĈLM-materialojn en la Movada Foiro de la Universalaj Kongresoj.

En la jaro 2005 Enrique Ellemberg komencis mastrumi nian retejon     www.icxlm.org   Li aldonis tradukojn el Esperanto en la hispanan lingvon krom la anglajn tradukojn. Dankon al Enrique, nun en nia retejo oni povas vidi instru-videofilmojn plus videofilmon de homoj en Burundo kiuj kantas la "Kanton de la Koloroj" ĉe
    https://www.youtube.com/watch?v=QmW06-FUqD4

Kiel Direktoro de Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo, mi komunikas kun kelkaj instruistoj de Esperanto en aliaj landoj, aparte en Afriko kie ili ankoraŭ bezonas paperajn instrumaterialojn, ĉefe libretojn kiel LA BELA PLANEDO kaj FLUGU KUN PETRO kiujn verkis Charlotte Kohrs kaj vortarojn kiel la tre utilaj POŜAMIKOJ. Mi produktis kaj nun distribuas libreton LA KANTO DE LA KOLOROJ kun bildoj kaj lamenitaj paĝoj. La landoj kun kiuj mi komunikis estas Benino, Brazilo, Burundo, Ĉinio, Kenjo, Kongo (Demokrata Respubliko), Kubo, Madagaskaro, Malavio, Ruando, Srilanko, kaj Ugando.Esperanto   English   Español

ESPERANTO-USA
CHILDREN AROUND THE WORLD

Ronald J. Glossop, Director
Annual report, May 2015

Children around the World was founded by Charlotte Kohrs in the year 1987 in the city San Diego, California. During years Charlotte taught Esperanto to children in San Diego, produced videotopes about that, sent out newsletters for children throughout the whole world, composed songs for children, and wrote booklets for children. One can now acquire them and other materials by mail or by the internet at
    www.icxlm.org

In the year 2001 I became the Director of "Children around the World" because Charlotte was no longer able to do that. She died on July 31, 2002. In the year 2005 I sent copies of her booklets to Katalin Kovats, so that she would be able to display them at the website for teachers of Esperanto   www.edukado.net   I also usually display some IĈLM materials at the Movada Foiro of the Universalaj Kongresoj.

In the year 2005 Enrique Ellemberg began to manage our website
  www.icxlm.org   He added translations from Esperanto into Spanish in addition to the English translations. Thanks to Enrique, now at our website one can see instructional videos plus a video of people in Burundi who are singing the "Song of the Colors" at
    https://www.youtube.com/watch?v=QmW06-FUqD4

As Director of "Children Around the World" I communicate with several teachers of Esperanto in other countries, especially in Africa where they still need paper teaching materials, mainly booklets such as LA BELA PLANEDO and FLUGU KUN PETRO which Charlotte Kohrs wrote and dictionaries such as the very useful POŜAMIKOJ. I produced and now distribute the booklet LA KANTO DE LA KOLOROJ with pictures and laminated pages. The countries with which I have communicated are Brazil, Burundi, China, Kenya, Congo (Democratic Republic), Cuba, Madagascar, Malawi, Rwanda, Sri Lanka, and Uganda.Esperanto   English   Español
ESPERANTO-USA
NIÑOS ALREDEDOR DEL MUNDO

Ronald J. Glossop, Director
Informe anual, mayo 2015

Niños Alrededor del Mundo (Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo) fue fundado por Charlotte Kohrs en el año 1987 en la ciudad de San Diego, California. Durante años, Charlotte enseñó Esperanto a niños en San Diego, produjo videos, envió folletos a niños de todo el mundo, compuso canciones para niños y escribió libritos para niños. Se pueden adquirir estos materiales por correo o por la página de Internet     https://icxlm.org

Desde el año 2001 soy el director de "Niños Alrededor del Mundo" pués Charlotte ya no podía hacerlo. Charlotte murió el 31 de julio 2002. En el año 2005 envié copias de sus libritos a Katalin Kovats, para que los muestre en su sitio para instructores de Esperanto   www.edukado.net   También por lo general muestro algunos materiales de IĈLM en la "Movada Foiro" (Feria del movimiento esperantista) en los "Universalaj Kongresoj" (Congresos Mundiales de Esperanto).

En el año 2005 Enrique Ellemberg comenzó a mantener nuestro sitio en Internet   www.icxlm.org   Enrique tradujo la página al español en adición a la versión en inglés. Gracias a Enrique, ahora podemos ver en nuestro sitio videos para aprender Esperanto y también el video de gente de Burundi, Africa, cantando el "Canto de los Colores" en
  https://www.youtube.com/watch?v=QmW06-FUqD4

Como director de Niños Alrededor del Mundo, mantengo comunicación con algunos instructores de Esperanto en otros países, especialmente en África donde todavía necesitan materiales didácticos de papel, principalmente folletos como LA BELA PLANEDO y FLUGU KUN PETRO escritos por Charlotte Kohrs y diccionarios, como también los POŜAMIKOJ que son muy útiles. Produje y ahora distribuyo el folleto LA KANTO DE LA KOLOROJ con imágenes y páginas laminadas. Los países con los que me he comunicado son Brasil, Burundi, China, Kenia, Congo (República Democrática), Cuba, Madagascar, Malawi, Ruanda, Sri Lanka y Uganda.


Originala raporto de Ronald J. Glossop, majo 2015.
Aktualigita de Enrique, 16 majo 2015.